Head cap SUS (Hex Domed Nuts SUS) ABPON CO., LTD.

Head cap SUS (Hex Domed Nuts SUS)

 

 Head cap SUS (Hex Domed Nuts SUS) ផលិតចេញពីសំភារះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ធានាដោយ AISI ស្តង់ដារ SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 គ្រឿងសំភារះមួយនេះគឺធន់នឹងការកាត់ច្រេះដោយសារធាតុគីមីនានា និងកត្តាផ្សេងៗទៀតវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខណះប្រភេទដែក DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

bolt nuts + 2 bolts SUS (U-Bolt + 2Nuts SUS) Made from high quality materials guaranteed by AISI standard SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS310, SS302HQ and SS410 This material is well resistant to corrosion by chemicals and environment Depending on the characteristics of steel types DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 912, DIN 916, DIN 985, DIN 125, DIN 127

ABPON CO ។ , LTD ។ ជាអ្នកផ្តល់សេវាមួយឈប់សម្រាប់ដាក់រនុកនិងឧបករណ៍ដៃជាមួយជួរពេញលេញនៃដាក់រនុកនិងផ្នែកចំបងឧស្សាហកម្មនានា។
Abpon រោងចក្រ ISO 9001 ដែលមានការទទួលស្គាល់គឺ: 2000 សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានគុណភាពពី RWTUV ប្រព័ន្ធ GmbH
ដែលអង្គការវិញ្ញាបនប័ត្រពិភពលោកទទួលស្គាល់។ មនសិការរបស់យើងអំពីគុណភាពគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់យើងជាក់ស្តែងដោយការគ្រប់គ្
រងគុណភាពនៃសកម្មភាពគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងដោយនាយក
ដ្ឋានការធានាគុណភាពរបស់យើង។ នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង, អ្នកបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍របស់
យើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពិនិត្យមើលផលិតផល
ទាំងអស់ដើម្បីធានាថារាល់ការជួបប្រជុំការបញ្ជាក់ថាផលិតផលរបស់ខ្លួន។

ដែកថែប SUS (បំពង់ច្រាស SUS)

ABPON CO., LTD. Is the one-stop service provider for fasteners and hand tools with a wide range of fasteners and various industrial spare parts. Our factory is guaranteed by ISO 9001: 2000 and RWTUV Systems GmbH website (quality system) from an organization which is widely certified. We provide quality products. Our quality control is strictly managed by quality assurance department (QA).
In the section of laboratory, technicians are well qualified for the job with specific experience. They will check all the products to ensure that all products meet its specifications.CONTACT US

http://abpon.aecgateway.com/

Address : 403, 405,407,409 Sipraya Rd, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.

Phone

 

+662 631 4400
+662 631 4260
+662 688 9888 (Auto 15 Lines)
+662 688 9720

 

 

 

 
E-mail
 
sales@abpon.com
piyanuch@abpon.com

 

จำหน่ายเครื่องจักรงานกระจก

HG-3176 ต้วหนีบไม่เจาะกระจก, จำหน่ายเครื่องจักรงานกระจก : ฮาวกลาสเทค บจก.

 

 

HG-3176 ต้วหนีบไม่เจาะกระจก /304#


HG-3176 ต้วหนีบไม่เจาะกระจก /304#

SHOWER FITTINGT

Product Introduction

It is applicable to toughened glass with a thickness of 8mmtol2mm

Surface colors include mirror,sand, and fog, up to your choice. special color may be provided according to your demand.

Technical Data

Available for : 8 – 12 mm

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ฮาวกลาสเทค บจก.

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์งานกระจก จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน ทะเบียนเลขที่ 0215549002611 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8/14 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองประกอบกิจการค้า จัดจำหน่ายเครื่องจักรและนำเข้า เครื่องอุตสาหกรรรมกระจก เครื่องเจียรกระจก เครื่องเทมเปอร์ เครื่องลามิเนต เครื่องเจาะกระจก และเครื่องจักรแปรรูปกระจกที่ทันสมัย การทำงานเครื่องจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ที่สามารถควบคุมชิ้นงานให้มีคุณภาพที่มาตรฐาน ในระยะเวลาที่รวดเร็วได้และเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจ ทางบริษัท มีบริการติดตั้ง รับซ่อมเครื่องจักร ย้ายเครื่องจักร พร้อมดูแลเครื่องจักร ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ อีกทั้งยังเป็น ผู้นำเข้าอุปกรณ์กระจก และเครื่องมือใน การติดตั้งเกี่ยวกับกระจกทุกชนิดที่มีคุณภาพ พร้อมบริการจดส่งทั้งใกล้และไกล ได้รับความไว้วางใจในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมกระจกระดับชั้นนำหลายบริษัท

 

สนใจติดต่อ
ฮาวกลาสเทค บจก.
ที่อยู่ออกบิลใบกำกับภาษี(ระยอง) เครื่องมืองานกระจก สำนักงานใหญ่
เลขที่ 55/175 หมู่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ที่อยู่ในการรับ-ส่งสินค้า(สาขาเทพารักษ์)
เลขที่ 633 ม.3 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +662 753 1808
โทรสาร : +662 753 1291
อีเมลล์ : howglass_2013@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : howglass.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : howglass.com

จำหน่ายเครื่องจักรงานกระจก

HG-3176 ต้วหนีบไม่เจาะกระจก, จำหน่ายเครื่องจักรงานกระจก : ฮาวกลาสเทค บจก.

 

 

HG-3176 ต้วหนีบไม่เจาะกระจก /304#


HG-3176 ต้วหนีบไม่เจาะกระจก /304#

SHOWER FITTINGT

Product Introduction

It is applicable to toughened glass with a thickness of 8mmtol2mm

Surface colors include mirror,sand, and fog, up to your choice. special color may be provided according to your demand.

Technical Data

Available for : 8 – 12 mm

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


ฮาวกลาสเทค บจก.

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์งานกระจก จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน ทะเบียนเลขที่ 0215549002611 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8/14 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองประกอบกิจการค้า จัดจำหน่ายเครื่องจักรและนำเข้า เครื่องอุตสาหกรรรมกระจก เครื่องเจียรกระจก เครื่องเทมเปอร์ เครื่องลามิเนต เครื่องเจาะกระจก และเครื่องจักรแปรรูปกระจกที่ทันสมัย การทำงานเครื่องจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ที่สามารถควบคุมชิ้นงานให้มีคุณภาพที่มาตรฐาน ในระยะเวลาที่รวดเร็วได้และเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจ ทางบริษัท มีบริการติดตั้ง รับซ่อมเครื่องจักร ย้ายเครื่องจักร พร้อมดูแลเครื่องจักร ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ อีกทั้งยังเป็น ผู้นำเข้าอุปกรณ์กระจก และเครื่องมือใน การติดตั้งเกี่ยวกับกระจกทุกชนิดที่มีคุณภาพ พร้อมบริการจดส่งทั้งใกล้และไกล ได้รับความไว้วางใจในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมกระจกระดับชั้นนำหลายบริษัท

 

สนใจติดต่อ
ฮาวกลาสเทค บจก.
ที่อยู่ออกบิลใบกำกับภาษี(ระยอง) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 55/175 หมู่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์งานกระจก จ.ระยอง 21000
ที่อยู่ในการรับ-ส่งสินค้า(สาขาเทพารักษ์)
เลขที่ 633 ม.3 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +662 753 1808
โทรสาร : +662 753 1291
อีเมลล์ : howglass_2013@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : howglass.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : howglass.com

Air Cylinder / กระบอกลม

Air Cylinder / กระบอกลม, จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์,

 

จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์

 

นิวลิเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.


Air Cylinder / กระบอกลม ดูเพิ่มเติม click

กระบอกลม (Pneumatic Air Cylinder) คือ กระบอกลม หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท

• กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) กระบอกลูกสูบลม ทำงานตามแนวเส้นตรง
• กระบอกลม (Air Cylinder), กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Cylinder) ทำงานตามแนวเส้นรอบวง
• กระบอกลมทำงานแบบพิเศษ (Special Actuator) คือกระบอกลมที่มีลักษณะการทำงานไม่เข้าพวกที่ผ่านมา

กระบอกลมแบบทางเดียว (Single Acting Air Cylinder / กระบอกลม Cylinder)
ภายในตัวกระบอกสูบ จะมีส่วนที่ทำหน้าที่ในการ "ผลิตหรืออัดอากาศให้มีแรงดันสูง" จากนั้นค่อยปล่อยอากาศแรงดันสูงที่ผลิตได้ ออกมาทางปลายท่อที่ทำหน้าที่จ่ายอากาศออก จากนั้นในรอบการจ่ายอากาศรอบต่อไป กระบอกสูบจะต้องรอให้ สปริงที่อยู่ภายใน ดันลูกสูบเคลื่อนที่กลับเข้าที่เดิม เมื่อครั้งตอนเริ่มต้นทำงานในครั้งแรกก่อน ถึงจะสามารถสร้างแรงดันอากาศได้อีกครั้ง

ข้อดีของกระบอกลมทางเดียว:
• สามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที แม้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
• ลดการใช้อากาศจากภายนอก
• สามารถนำไปใช้งานร่วมกับวาล์วลมแบบ 3/2 ทาง(โซลินอยด์วาล์ว) ได้อย่างสะดวก ไม่ยุ่งยาก
• เหมาะกับโหลดหรืองานที่ไม่ใหญ่หรือหนักมาก

ข้อเสียของกระบอกลมทางเดียว:
• ช่วงความยาวของกระบอกสูบจะมีความยาวเกินไป(ในบางรุ่น)
• ความยาวของสปริงจะขึ้นอยู่กับ "ช่วงความยาวของระยะชักของกระบอกลม" เท่านั้น
• สามารถสร้าง/จ่ายแรงดันอากาศได้เพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น
• แรงดันอากาศที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับ แรงของสปริงที่อยู่ภายใน
• ไม่สามารถควบคุมแรงดันอากาศให้คงที่ได้
• ไม่เหมาะกับโหลดหนักๆ หรืองานที่ต้องการใช้แรงดันมากๆ

กระบอกลมแบบสองทาง (Double Acting Cylinders)
จุดเด่นของกระบอกสูบประเภทนี้คือ "สามารถสร้างแรงดันอากาศได้แบบสองทาง" โดยจะทำงานสลับกันในลักษณะตรงกันข้าม กล่าวคือ หากด้านใดทำหน้าที่เป็นฝ่ายผลิต อีกด้านก็จะเป็นฝ่ายจ่ายแรงดันอากาศ หรืออีกนัยหนึ่งคือ กระบอกสูบแบบสองทางนี้จะใช้แรงอัดอากาศได้ทั้ง 2 ทาง ซึ่งจะสามารถดันอากาศออก และดึงอากาศเข้าในเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่จะนิยมนำอากาศมากระตุ้นให้กระบอกสูบทำงานโดยการใช้วาล์วลมแบบ 5/2 ทาง(หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โซลินอยด์วาล์วลม) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความยืดหยุ่นให้กับกระบอกสูบ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของกระบอกลมแบบสองทาง:
• สามารถจ่ายแรงดันอากาศแรงดันสูงได้ทั้งสองทาง
• แรงดันอากาศที่ได้จะมีความคงที่กว่า แรงดันที่ได้จากกระบอกสูบแบบทางเดียว
• ความยาวของช่วงชักจะมีมากกว่ากระบอกสูบแบบทางเดียว
• รองรับโหลดได้มากกว่าและหนักกว่าแบบทางเดียว
• เหมาะกับงานที่ต้องการการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และต้องการช่วงชักยาวๆ

ข้อเสียของกระบอกลมแบบสองทาง:
• จำเป็นต้องใช้อากาศในการอัดเพื่อกระตุ้นให้ลูกสูบทำงาน
• ไม่สามารถสำรองแรงดันอากาศได้ หากมีการทำงานผิดพลาดของกระบอกสูบ

  

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 


 

นิวลิเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.
PNEULITECH ENTERPRISE CO.,LTD.


บริษัท นิวลิเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือเกี่ยวกับงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เครื่องมืออุตสาหกรรมและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง อุปกรณ์นิวเมติกส์ อุปกรณ์ไฮโดรลิกส์ รับซ่อมสร้างเครื่องจักรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ รับผลิตกระบอกสูบทุกชนิดเผื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการที่รวดเร็วมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

 

 

สนใจติดต่อ

 

นิวลิเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.

 

91/189 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

 

เบอร์โทรศัพท์ +66 2543 7957,+669 0972 4498, +668 6369 9824

 

Fax +66 2543 7389

 

pneulitech@hotmail.com, sales@pneulitech.com

 

pneulitech.thailandpocketpages.com

การบรรจุยาแคปซูล

ยาแคปซูล เป็นรูปแบบยาชนิดแข็ง (Solid Dosage Forms) อีกชนิดหนึ่งตัวแคปซูลมีลักษณะเหมือนเป็นภาชนะ ที่ใช้ใส่หรือบรรจุยาอยู่ภายในและเป็นภาชนะที่รับประทานได้เพราะทำมาจากโปรตีนที่เรียกว่าเจลาติน(Gelatin) ยาแคปซูลแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. แคปซูลเปลือกแข็ง (Hard Gelatin Capsules)
จะผลิตเป็นตัวแคปซูลออกมาก่อนมี 2 ส่วนคือตัวแคปซูลและฝาปิด(Body+Cap) เมื่อบรรจุยาแล้วก็จะนำตัวและฝามาเชื่อมต่อกันได้แน่นสนิท แคปซูลประเภทนี้นิยมใช้บรรจุยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เช่น ยาแอมพิซิลิ(Ampicillin)

2. แคปซูลเปลือกนิ่ม หรือ แคปซูลนิ่ม, ซอฟเจล (Soft Gelatin Capsules)
แคปซูลประเภทนี้จะใช้วิธีการผลิตเปลือกแคปซูลและบรรจุยาไปพร้อมกันเลย แคปซูลที่ได้มีลักษณะปิดสนิทจนอากาศเข้าออกไม่ได้หรือที่เรียกเชื่อมติดนี้ว่าเฮอร์มาติกซีล (Hermatic Sealed) ซึ่งน้ำและอากาศผ่านไม่ได้ ตัวอย่างแคปซูลประเภทนี้ได้แก่ น้ำมันตับปลา (Fish Liver Oil) ยารักษาโรคหัวใจ ไวตามิน เอ&ดี เป็นต้น
เครื่องบรรจุแคปซูล (Capsule Filling Machine) คือ เครื่องที่ใช้ในการบรรจุผงยาที่ผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้ว บรรจุเข้าไปในแคปซูลชนิดแข็ง ส่วนมากจะใช้กับยาที่มีความขมมาก หรือมีกลิ่นฉุนมาก เมื่อบรรจุในแคปซูลแล้ว เครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด จะทำให้สามารถรับประทานได้ง่ายกว่าการอัดเป็นเม็ด ทำให้ตัวยาละลายได้เฉพาะในกระเพาะอาหารเท่านั้น มีทั้งแบบระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Auto) สำหรับการผลิตน้อย และแบบอัตโนมัติ (Automatic) สำหรับการผลิตจำนวนมาก

 

เครื่องบรรจุแคปซูล จำหน่ายเครื่องจักรบรรจุอัตโนมัติ จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกขนิด
หจก. ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส


 

 

 

 

 

เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ รุ่น NJP-800Cสำหรับบรรจุยาผง ลงในเม็ดแคปซูล ควบคุมการทำงานด้วย PLC ตั้งค่าการใช้งานที่หน้าจอ Touch Screen ปรับความเร็วด้วย อินเวอร์เตอร์

คุณสมบัติพิเศษ

 


 • ประสิทธิภาพ : 800 เม็ด/นาที

 • จำนวนโมลด์ : 10 โมลด์ (1 โมลด์ มี 6 รูป)

 • เบอร์แคปซูลที่ใช้ : 0 - 5

 • ความคลาดเคลื่อนในการบรรจุ : < ± 10%

 • อัตราแคปซูลที่จ่ายเข้าเครื่อง : >98%

 • เสียงรบกวน : <80 เดซิเบล

 • อุปกรณ์ดูดฝุ่น : ปริมาณการดูด 700 ลบ.ม./ชม.

 • ความเป็นสุญญากาศ : 02-0.06 Mpa

 • ระบบไฟฟ้า : 380V 50Hz 3P

 • น้ำหนักเครื่อง : 800 กิโลกรัม
  ขนาดภายนอก : กว้าง 790 x ยาว 930 x สูง 1930 มม.

 •  

 

 


ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
นี่คือภาพโฆษณาในหนังสือ The Catalogue

 

 

 

 

ศูนย์รวมเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุแคปซูล เครื่องบรรจุชา เครื่องนับเม็ดยา และเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด นำเข้าและจำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์โดย ซี.ที.ซุปเปอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส หจก. นอกจากนี้ยังรับแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด การสรรหาเครื่องบรรจุภัณฑ์ มักจะมีเกณฑ์ในการเลือกใช้โดยดูที่ความเร็วในการบรรจุภัณฑ์หรือดูที่การบรรจุเป็นเกณฑ์ เนื่องจากเครื่องบรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของบริษัท นอกจากปัจจัยเรื่องความเร็วในการผลิตแล้วนั้นยังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอีก เช่น ตำแหน่งที่ตั้งเครื่อง ลักษณะการใช้งาน การควบคุมการทำงาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย

 

 


สนใจติดต่อ
ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.
78 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : +662 753 5859
โทรสาร : +662 753 5858
อีเมล : sales@ctsupersales.com , info@ctsupersales.com
ctsupersales.brandexdirectory.com
www.ctsupersales.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15